Danh sách Trạm Y tế lưu động phòng, chống dịch Covid-19 của 19 xã, thị trấn trên địa bàn huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La

Thành lập theo Quyết định số 369/QĐ-UBND ngày 19/01/2021 của Chủ tịch UBND huyện Sông Mã

Stt

Họ và Tên

Chức danh

Đơn vị công tác

Điện thoại

Ghi chú

1. Trạm Y tế lưu động xã Nậm Mằn

1

Hà Văn Hải

Viên chức

Trạm Y tế xã Nậm Mằn

0917842808

Trạm trưởng

2

Lường  Mạnh Trí

Viên chức

Trạm Y tế xã Nậm Mằn

0966098028

 

3

Tòng Văn Tiến

Viên chức

Trạm Y tế xã Nậm Mằn

0355600789

 

4

Vì Văn Linh

Nhân viên Y tế bản

Bản Púng Khương, xã Nậm Mằn

0834965091

 

5

Quàng Thị Lương

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Cà, xã Nậm Mằn

0373537255

 

6

Lò Văn Khiêm

Nhân viên Y tế bản

Bản Chạy Cang, xã Nậm Mằn

0354210473

 

7

Ngô Xuân Hữu

Cán bộ VHXH

UBND xã Nậm Mằn

0985869305

 

8

Lò Văn Thành

Bí thư ĐTN xã

UBND xã Nậm Mằn

0964064411

 

9

Lò Văn Dựng

Chỉ huy trưởng BCHQS

UBND xã Nậm Mằn

0969015120

 

10

Lò Văn Minh

Công an xã Nậm Mằn

UBND xã Nậm Mằn

0977428378

 

2. Trạm Y tế lưu động xã Yên Hưng

11

Dương Văn Quý

Viên chức

Trạm Y tế Yên Hưng

0334825890

Trạm trưởng

12

Cà Thị My

Nhân viên Y tế bản

Bản Bang, Yên Hưng

0972515746

 

13

Tòng Văn Quỳnh

Nhân viên Y tế bản

Bản Pảng, Yên Hưng

0911713323

 

14

Lò Văn Thành

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hạ, Yên Hưng

0971515142

 

15

Lò Văn Quang

Nhân viên Y tế bản

Bản Sòng, Yên Hưng

0965252413

 

16

Lò Thị Oanh

CT. Hội PN xã

UBND xã Yên Hưng

0852743754

 

17

Đèo Văn Hùng

CT. Hội CCB xã

UBND xã Yên Hưng

0942553291

 

18

Lường Văn Ngọc

Phó CT. MTTQVN xã

UBND xã Yên Hưng

0915772920

 

19

Lò Văn Nguyên

Bí thư. ĐTNCSHCM

UBND xã Yên Hưng

0918554345

 

20

Lường Văn Lan

CT. Hội chữ thập đỏ

UBND xã Yên Hưng

0334758166

 

3. Trạm Y tế lưu động xã Bó sinh

21

Vì Thị Phức

Nhân viên

Trạm y tế Bó Sinh

0971600657

Trạm trưởng

22

Lò Văn Dục

Nhân viên Y tế bản

Bản Dạ, Bó sinh

0974637128

 

23

Lò Văn Nơi

Nhân viên Y tế bản

Bó Kheo, Bó Sinh

0363480297

 

24

Lò Văn Quan

Nhân viên Y tế bản

Bản Nong, Bó Sinh

0346004063

 

25

Lường Văn Oai

Nhân viên Y tế bản

Pá Ma, Bó Sinh

0368558604

 

26

Bạc Cầm Soạn

CT hội ND xã

UBND xã Bó Sinh

0976456035

 

27

Bạc Cầm Nhất

BT đoàn TN xã

UBND xã Bó Sinh

0397618424

 

28

Lò Văn Tuấn

CT hội CTĐ xã

UBND xã Bó Sinh

0392937923

 

29

Lò Thị Thơm

CT hội  PN xã

UBND xã Bó Sinh

0389340718

 

4. Trạm Y tế lưu động xã Nà Nghịu

30

Đinh Thị Oanh

Viên chức

Trạm Y tế xã Nà Nghịu

0949136583

Trạm trưởng

31

Quàng Văn Sam

Viên chức

Trạm Y tế xã Nà Nghịu

0943236967

 

32

Lò Thị Thương

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Pàn, nà Nghịu

0383346112

 

33

Lò Văn Muôn

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hin, Nà Nghịu

0386372609

 

34

Lò Văn Tiên

CT. MTTQVN xã

UBND xã Nà Nghịu

0947038566

 

35

Vì Thị Trang

CT. Hội LHPN xã

UBND xã Nà Nghịu

0973589143

 

36

Lành Văn Tình

CT Hội Nông dân xã

UBND xã Nà Nghịu

0372801456

 

37

Lành Văn Ngọc

CT. Hội CCB xã

UBND xã Nà Nghịu

0973559391

 

38

Quàng Văn Tổ

Phó BT. Đoàn xã

UBND xã Nà Nghịu

0974360875

 

5. Trạm Y tế lưu động xã Pú Bẩu

39

Lò Văn En

Phó trưởng trạm

Trạm Y tế xã Pú Bẩu

0349275892

Trạm trưởng

40

Lường Văn Thương

Nhân viên

Trạm Y tế xã Pú Bẩu

0964070442

 

41

Vừ Thị Sâu

Nhân viên Y tế bản

Bản Pá Lâu, Pú Bẩu

0344603417

 

42

Giàng A Mênh

Nhân viên Y tế bản

Bản Pá Ca, Pú Bẩu

0889714995

 

43

Sùng Bả Thông

Nhân viên Y tế bản

Bản Pú Bẩu, Pú Bẩu

0819546064

 

44

Vừ Bả Hộ

CT. Họi CTĐ xã

UBND xã Pú Bẩu

0372119701

 

45

Sùng Bả Nhịa

Xã đội phó

UBND xã Pú Bẩu

0862292630

 

46

Vàng Bả Nhịa

Dân số và trẻ em

UBND xã Pú Bẩu

034646751

 

47

Giàng Bả Cầu

Bí thư ĐTNCSHCM

UBND xã Pú Bẩu

0335883337

 

48

Vừ Thị Đớ

Chủ tịch HLHPN xã

UBND xã Pú Bẩu

0367594408

 

6. Trạm Y tế lưu động xã Chiềng Khoong

49

Phạm Xuân Tùng

Viên Chức

Trạm Y tế xã Chiềng Khoong

0346782013

Trạm trưởng

50

Châu A Mùa

Nhân viên Y tế bản

Bản Co Sản, Chiềng Khoong

0818392725

 

51

Lò Văn Anh

Nhân viên Y tế bản

Bản Púng, Chiềng Khoong

0965550472

 

52

Bạc Cầm Vân

Nhân viên Y tế bản

Bản Nậm Sọi, Chiềng Khoong

0355508997

 

53

Hoàng Văn Hương

Nhân viên Y tế bản

Bản Huổi Khoong, Chiềng Khoong

0397641105

 

54

Lò Văn Hoàng

BT. Đoàn TNCSHCM

UBND xã Chiềng Khoong

0968929905

 

55

Lò Văn Sơn

Phó CT. Hội ND xã

UBND xã Chiềng Khoong

0977056448

 

56

Mè Thị Thuận

Phó CT. HLHPN xã

UBND xã Chiềng Khoong

0372602690

 

57

Tòng Văn Ngoan

Phó CT. Hội CCB xã

UBND xã Chiềng Khoong

0826444017

 

58

Nguyễn Thị Hạnh

Phó CT. MTTQVN xã

UBND xã Chiềng Khoong

0988667556

 

7. Trạm Y tế lưu động xã Mường Sai

59

Bùi Thị Tịnh

Phó trưởng trạm

Trạm Y tế xã Mường Sai

0983000677

Trạm trưởng

60

Quàng Văn Tiêm

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hò, Mường Sai

0395931358

 

61

Lò Thị Tươi

Nhân viên Y tế bản

Y tế trường PTDTBT Tiểu
học và THCS Mường Sai

0948172048

 

62

Lò Văn Lịch

Nhân viên Y tế bản

Bản Púng Cằm, Mường Sai

0375729870

 

63

Lò Thị Điện

Nhân viên Y tế bản

Bản Ỏ, Mường Sai

0359542419

 

64

Vì Văn Ộn

Nhân viên Y tế bản

Bản Tin Tốc, Mường Sai

0866121910

 

65

Vì Thị Yến

Chủ tịch Hội LHPN xã

UBND xã Mường Sai

0349789093

 

66

Lò Văn Hoàng

BT. Đoàn TNCSHCM

UBND xã Mường Sai

0964153189

 

67

Lò Văn Hùng

Phó. CT. Hội CCB xã

UBND xã Mường Sai

0862060699

 

68

Cầm Văn Lánh

CT. Hội chữ thập đỏ

UBND xã Mường Sai

0823935161

 

69

Lò Văn Chi

CT. UBMTTQVN

UBND xã Mường Sai

0355508113

 

70

Phặng A Dênh

Nhân viên Văn phòng

UBND xã Mường Sai

0836480333

 

71

Vũ Thị Thuyết

TCKT

UBND xã Mường Sai

0914769069

 

72

Tòng Văn Dung

Cán bộ địa chính

UBND xã Mường Sai

0836508999

 

8. Trạm Y tế lưu động xã Mường Lầm

73

Lò Văn Thức

Phó trưởng Trạm

Trạm Y tế xã Mường Lầm

0373972517

Trạm trưởng

74

Lường Thị Thúy

Nhân viên Y tế bản

Bản Tà Cọng, Mường Lầm

0986975546

 

75

Vàng A Thái

Nhân viên Y tế bản

Bản Lốm Hỏm, Mường Lầm

0828390925

 

76

Đinh Trà My

Nhân viên Y tế bản

Bản Ngày, Mường Lầm

0335708585

 

77

Giàng Thị Táu

Sinh viên tốt nghiệp Y

Bản Lốm Hỏm, Mường Lầm

0367156309

 

78

Đinh Thị Liên

Hội chữ thập đỏ xã

UBND xã Mường Lầm

0911212085

 

79

Lò Mạnh Quyền

Phó BT. Đoàn xã

UBND xã Mường Lầm

0354442054

 

80

Quàng Thị Phước

Phó CT. HLHPN xã

UBND xã Mường Lầm

0966546058

 

81

Bạc Cẩm Sim

CT. Hội CCB xã

UBND xã Mường Lầm

0911214448

 

82

Lò Văn Thạch

CT. Hội Nông Dân xã

UBND xã Mường Lầm

0347722193

 

9. Trạm Y tế lưu động xã Chiềng Sơ

83

Quàng Thị Quỳnh

Viên chức

Trạm Y tế xã Chiềng Sơ

0979271160

Trạm trưởng

84

Nguyễn Thị Mây

CT. Hội CTĐ xã

UBND xã Chiềng Sơ

 

 

85

Lò Thị Thủy

CT. Hội LHPN xã

UBND xã Chiềng Sơ

 

 

86

Cà Văn Hà

BT. Đoàn TNCSHCM

UBND xã Chiềng Sơ

 

 

87

Bạc Cầm Khánh

CT. Hội ND xã

UBND xã Chiềng Sơ

 

 

88

Lò Văn Thức

CT. Hội CCB xã

UBND xã Chiềng Sơ

 

 

89

Lò Thị Hiền

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Lốc II, Chiềng Sơ

 

 

90

Lường Thị Phương

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Lốc, Chiềng Sơ

 

 

91

Vì Văn Chôm

Nhân viên Y tế bản

Bản Huổi Cát, Chiềng Sơ

 

 

92

Quàng Văn Hảo

Nhân viên Y tế bản

Bản Mường Bon, Chiềng Sơ

 

 

10. Trạm Y tế lưu động xã Huổi Một

93

Dương Quốc Trung

Phó trưởng trạm

Trạm Y tế xã Huổi Một

0942570064

Trạm trưởng

94

Lò Văn Chiến

Viên chức

Trạm Y tế xã Huổi Một

0385669414

 

95

Lò Văn Liên

Nhân viên Y tế bản

Bản Kéo, Huổi Một

0347577064

 

96

Lò Văn Kim

Nhân viên Y tế bản

Bản Ta Hốc, Huổi Một

0912538654

 

97

Vàng A Sa

Nhân viên Y tế bản

Bản Co Mạ, Huổi Một

0397937382

 

98

Giàng A Pó

P. CT Hội Nông dân xã

UBND xã Huổi Một

0346331343

 

99

Hùng Thị Hải

P. Bí thư ĐTNCSHCM xã

UBND xã Huổi Một

0334902492

 

100

Hờ A Nhỉa

P. CT Hội CCB xã

UBND xã Huổi Một

0814341788

 

101

Lò Văn Hom

P.CT MTTQVN xã

UBND xã Huổi Một

0835190874

 

102

Quàng Văn Ngọc

Chủ tịch HCTĐ xã

UBND xã Huổi Một

0815650915

 

11. Trạm Y tế lưu động xã Chiềng Khương

103

Lường Trung Thu

Viên chức

Trạm Y Tế xã Chiềng Khương

0393857938

Trạm trưởng

104

Lừ Thị Tuyết

Viên chức

Trạm Y Tế xã Chiềng Khương

0977822161

 

105

Lò Văn Tích

Cán bộ Hưu Trí

Bản Mo, Chiềng Khương

 

 

106

Nguyễn Thị Thắm

Cán bộ Hưu Trí

Bản Tân Lập, Chiềng Khương

 

 

107

Bùi Thị Hoa

Cán bộ Hưu Trí

Bản Khương Tiên, Chiềng Khương

 

 

108

Nguyễn Thị Thu Huyền

BT : ĐTNCSHCM

UBND xã Chiềng Khương

 

 

109

Lò Thị San

Thủ tịch : HLHPN Xã

UBND xã Chiềng Khương

 

 

110

Lường Văn Thinh

Chủ tịch : HCTĐ Xã

UBND xã Chiềng Khương

 

 

111

Cà Văn Nghĩa

Chủ tịch: HND Xã

UBND xã Chiềng Khương

 

 

112

Hà Thanh Minh

Chủ tịch : CCB Xã

UBND xã Chiềng Khương

 

 

12. Trạm Y tế lưu động xã Chiêng En

113

 Quàng Văn Hợi

Phó trưởng trạm

Tram y tế xã Chiềng En

0918245812

Trạm trưởng

114

Lò Văn Thắng

Nhân viên Y tế bản

Bản Co Tòng, xã Chiềng En

0866004996

 

115

Hà Văn Đặng

Nhân viên Y tế bản

Bản Lưng, xã Chiềng En

0397485999

 

116

Hà Văn Thưởng

Nhân viên Y tế bản

Bản Ten, xã Chiềng En

0378259839

 

117

Lò Văn Hòa

Nhân viên Y tế bản

Bản Co Tòng, xã Chiềng En

0981394113

 

118

Hà Văn Duy

Hội chữ thập đỏ

UBND xã Chiềng En

0988774845

 

119

Mòng Thị Mai

Phó CTLHPN xã

UBND xã Chiềng En

0826981557

 

120

Quàng Văn Công

Phó BTĐTN xã

UBND xã Chiềng En

0386331445

 

121

Quàng Văn Chủ

Dân số trẻ em xã

UBND xã Chiềng En

0398464992

 

122

Hà Văn Phát

Chỉ huy phó xã đội

UBND xã Chiềng En

0399563228

 

13. Trạm Y tế lưu động Thị Trấn

123

Lường Thị Minh

Phó trưởng trạm

Trạm Y tế thị trấn

0823594439

Trạm trưởng

124

Hà Thị Thuỷ

Nhân viên

Trạm Y tế thị trấn

0815841408

 

125

Hoàng Thị Nga

Cán bộ Y tế (hưu trí)

Tổ dân phố 3

0389293901

 

126

Trần Thị Tiện

Cán bộ Y tế (hưu trí)

Tổ dân phố 5

0384077014

 

127

Lò Thị Thiên

Nhân viên tế tổ DP

Tổ dân phố 2

0383044852

 

128

Vì Thị Quý

Cán bộ Y tế (hưu trí)

Tổ dân phố 5

0838817767

 

129

Vũ Huyền Trang

Nhân viên Y tê tổ DP

Tổ dân phố 1

0385522160

 

130

Lường Thị Khuyển

Chủ tịch hội PN

UBND Thị trấn

0355535923

 

131

Trần Thị Thuý Hà

Chủ tịch hội Nông dân

UBND Thị trấn

0976909154

 

132

Lường Thị Thu Thuỷ

Phó bí thư đoàn TN

UBND Thị trấn

0352076036

 

133

Đào Thị Hương

Chủ tịch hội CTĐ

UBND Thị trấn

0827407712

 

134

Lò Văn Nghĩa

Phó CT MTTQ

UBND Thị trấn

0919668548

 

135

Tòng Thị Kim Cương

Nhân viên khuyến nông

UBND Thị trấn

0944267711

 

14. Trạm Y tế lưu động xã Mường Cai

136

Lường Văn Tuấn

     Trưởng trạm

TYT xã Mường Cai

0964412990

Trạm trưởng

137

Sồng Bả Lênh

Nhân viên Y tế bản

Huổi Hưa- xã Mường Cai

0987559437

 

138

Mòng Văn Biên

Nhân viên Y tế bản

Huổi Co- xã Mường Cai

0363245600

 

139

Sộng Bả May

Nhân viên Y tế bản

Huổi Khe- xã Mường Cai

0836194155

 

140

Cà Văn Định

Nhân viên Y tế bản

Nà Dòn- xã Mường Cai

0383406828

 

141

Giàng Vả Chính

Nhân viên Y tế bản

Bản Pá Vẹ- xã Mường Cai

0984236377

 

142

Giàng Bả Gâu

BT. Đoàn TNCSHCM

UBND xã Mường Cai

0973294618

 

143

Quàng Văn Thiên

CT Hội Nông dân xã

UBND xã Mường Cai

0375612602

 

144

Sộng A Chư

CT. Hội CCB xã

UBND xã Mường Cai

0338049739

 

145

Lường Thị Hậu

Phó CT Hội LHPN xã

 UBND xã Mường Cai

0964271563

 

15. Trạm Y tế lưu động xã Nậm Ty

146

Lường Văn Dẫn

Phó trưởng Trạm

Trạm y tế xã Nậm Ty

0978501836

Trạm trưởng

147

Lò Văn Triển

Y Sỹ Đa Khoa

Y Tế Học Đường

0966366963

 

148

Lành Thị Lâm

Y Sỹ Đa Khoa

Y Tế Học Đường

0336645077

 

149

Thào Thị Lầu

Nhân viên Y tế bản

Bản Pá Lau, Nậm Ty

0345455396

 

150

Lò Văn Tuyến

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Tòng, Nậm ty

0363243931

 

151

Quàng Văn Nhẫn

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hiểm, Nậm Ty

0374536701

 

152

Quàng Văn Liên

Nhân viên Y tế bản

Bản Mòn, Nậm Ty

0366819759

 

153

Lường Văn Dương

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hay, Nậm Ty

0336071125

 

154

Vàng Giống Giàng

Nhân viên Y tế bản

Bản Pá Men, Nậm Ty

0363324933

 

155

Cà Văn Tú

Dân số GĐ và TE

UBND xã Nậm Ty

0367282711

 

156

Lường Văn Cường

Phó CT. Hội ND xã

UBND xã Nậm Ty

0988242287

 

157

Lò Văn Soái

Phó CT. Hội CCB xã

UBND xã Nậm Ty

0386011890

 

158

Lò Thị Ngoan

Phó CT. Hội PN xã

UBND xã Nậm Ty

0969607136

 

159

Cà Văn Hương

CT. Hội CTĐ xã

UBND xã Nậm Ty

0971925052

 

16. Trạm Y tế lưu động xã Chiềng Cang

160

Trần Văn Hoa

Viên chức

Trạm Y tế xã Chiềng Cang

0972781768

Trạm trưởng

161

Lò Văn Miên

Nhân viên Y tế bản

Bản Huổi So, Chiềng Cang

0868345159

 

162

Cầm Thị Phượng

Nhân viên Y tế bản

Bản Chiềng Cang, Chiềng Cang

0987320052

 

163

Lò Văn Kỳ

Nhân viên Y tế bản

Bản Chiềng Cang, Chiềng Cang

09392905988

 

164

Quàng Văn Thưởng

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Hỳ, Chiềng Cang

0969958854

 

165

Đèo Văn Đỗ

CT. Hội Nông Dân xã

UBND xã Chiềng Cang

0839197159

 

166

Tòng văn Dần

Hội CCB xã

UBND xã Chiềng Cang

0399597736

 

167

Vì Văn Trang

Bí thư đoàn xã

UBND xã Chiềng Cang

0867746991

 

168

Lò Thị Yên

CT. Hội phụ nữ xã

UBND xã Chiềng Cang

0982282618

 

169

Lưu Văn Công

Địa Chính xã

UBND xã Chiềng Cang

0976850100

 

17. Trạm Y tế lưu động xã Mường Hung

170

Lò Văn Thịch

Phó CT UBND xã

UBND xã Mường Hung

0974441514

 

171

Nguyễn Thị Phương

Viên chức

Trạm y tế xã Mường Hung

0976206075

Trạm trưởng

172

Cầm Văn Toan

Viên chức

Trạm Y tế xã Mường Hung

0356146387

 

173

Cầm Văn Hoàng

Nhân viên Y tế bản

Bản Nà Cầm, Mường Hung

0393196487

 

174

Lò Thị Tiên

Nhân viên Y tế bản

Bản Pho, Mường Hung

0372098374

 

175

Lò Văn Chung

Nhân viên Y tế bản

Bản Cát, Mường Hung

0979738003

 

176

Lò Văn Thành

Nhân viên Y tế bản

Nà Hựa, Mường Hung

0868689441

 

177

Hờ Bả Pó

Nhân viên Y tế bản

Bản Huổi Khôm, Mường Hung

0352801806

 

178

Cầm Văn Hùng

CT-HCT đỏ

UBND xã Mường Hung

0974441514

 

179

Lường Thị Xoan

Phó CT-HLHPN xã

UBND xã Mường Hung

0813835925

 

180

Quàng Văn Sơn

Phó Bí thư đoàn xã

UBND xã Mường Hung

0365216137

 

181

Lường Văn Du

Phó CT hội nông dân

UBND xã Mường Hung

0965596126

 

182

Lèo Văn Luân

Phó CT HCCB xã

UBND xã Mường Hung

0967476034

 

18. Trạm Y tế lưu động xã Chiềng Phung

183

Lường Thị Chiêm

Viên chức

Trạm Y tế xã Chiềng Phung

0378711873

Trạm trưởng

184

Lò Thị Thắm

Nhân viên Y tế bản

Bản Nuốt Còn, Chiềng Phung

0359403208

 

185

Lường Văn Châu

Nhân viên Y tế bản

Bản Pịn, Chiềng Phung

0979754587

 

186

Lường Văn Long

Nhân viên Y tế bản

Bản Vàng, Chiềng Phung

0376513400

 

187

Quàng Thắm

Nhân viên Y tế bản

Bản Củ Khương, Chiềng Phung

0975001443

 

188

Lò Văn Hảo

Nhân viên Y tế bản

Bản Chéo, Chiềng Phung

0335970244

 

189

Lường Văn Khánh

CT. Hội CTĐ xã

UBND xã Chiềng Phung

0977135119

 

190

Lường Thị Thiên

Phó CT. Hội PN xã

UBND xã Chiềng Phung

0968724971

 

191

Lường Văn Thận

Phó BT. Đoàn xã

UBND xã Chiềng Phung

0374238188

 

19. Trạm Y tế lưu động xã Đứa Mòn

192

Cầm Văn Ổng

Phó trưởng trạm

Trạm Y tế xã Đứa Mòn

0962337139

Trạm trưởng

193

Lò Văn Ngân

Nhân viên Y tế bản

Bản Củ, xã Đứa Mòn

0825487585

 

194

Lò Văn Khoảnh

Nhân viên Y tế bản

Bản Phiêng Nỏng, xã Đứa Mòn

0879374496

 

195

Lò Văn Khuyến

Nhân viên Y tế bản

Bản Đứa Luông, xã Đứa Mòn

0973545803

 

196

Lò Văn Hoan

Nhân viên Y tế bản

Bản Đứa Mòn xã Đứa Mòn

0967293695

 

197

Lò Thị Dẩn

CT. Hội LHPN xã

UBND xã Đứa Mòn

0969088817

 

198

Lường Văn Doản

BT.ĐTNCSHCM

UBND xã Đứa Mòn

0362620747

 

199

Lò Văn Hữu

CT. Hội CTĐ xã

UBND xã Đứa Mòn

0397153306

 

 

Tổng cộng: 199 người

 

 

 
Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã

Bình luận0 bình luận