Công khai dự toán NSNN năm 2024

Về việc công bố công khai số liệu giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2024

Lại Thị Thu Hương
Lại Thị Thu Hương

Phòng Dân số - Truyền thông, TTYT huyện Sông Mã